De gebiedsregisseurs komen naar u toe!

Doel van de functie van gebiedsregisseur is het ondersteunen van wijken, buurten en dorpen naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit gebeurt door het (stimuleren van) opbouw en onderhoud van functionele netwerken binnen de gemeentelijke organisatie, binnen dorpen en met maatschappelijke partners.

Wie zijn wij?

Als gebiedsregisseurs willen wij zicht krijgen en houden op de samenwerking tussen alle instellingen die voor of namens de gemeente Leudal voor onze inwoners werkzaam zijn, maar ook op de samenwerking met lokale belangenbehartigers zoals dorpsplatforms en verenigingen. Eén van de onderdelen van het werk van gebiedsregisseurs is het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Wij proberen waar mogelijk samenwerkingsverbanden te bundelen, maar zijn ook alert op ontbrekende samenwerking of belangenbehartiging. Onze rol zal vooral verbindend en stimulerend zijn.

Wij zien toe dat initiatieven en activiteiten van inwoners, met de bedoeling om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen, waar mogelijk worden ondersteund en worden afgestemd binnen de gemeentelijke organisatie.

Als gebiedsregisseurs zijn wij zijn geen beleidsmedewerker of uitvoerende medewerker. We zijn ook geen medewerkers van het Burger Bedrijven Plein (BBP) van de gemeente. We worden graag betrokken bij bijvoorbeeld ideeën over samenwerking tussen verenigingen of dorpsplatforms die samen met de gemeente willen meedenken over leefbaarheid in de dorpen en hoe deze ideeën uitgewerkt kunnen worden. We letten daarbij vooral op wie wat oppakt en hoe de gemeente daarin kan faciliteren.

Wat gaan we doen?

Tot nu toe waren we regelmatig aanwezig bij overleggen in en met dorpen. Dit alles in afstemming met het Bureau Dorpsraden van de gemeente. Per 15 augustus 2016 zullen we in de oneven weken ook aanwezig zijn in uw dorp. Voor vragen of ideeën kunt u volgens onderstaand schema terecht:

Gebiedsregisseur Leudal

Comments are closed.

Text selection is disabled by content protection wordpress plugin